Leki Racing Kids Jr. Ski Poles

$50.00

Brand: Leki

Shaft: Aluminum TS 4.5